(1)
เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 40-49.