(1)
ขันธศิริ โ. งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค.” Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 62-74.