(1)
จีนพงษ์ ส. การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 115-132.