(1)
สุวิสุทธิ์ พ. การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 98-114.