(1)
มุกดาม่วง อ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 50-61.