(1)
Chaochalard, P. การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง). Fine Arts Journal: SWU 2016, 20, 21-32.