รักแผน ต. (2017). แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 14–23. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452