สุนทรพิพิธ พ. (2017). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 55–64. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761