วานิชกรอ., จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ., & ชาญวิถีค. (2018). การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 31-44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782