พันธะพจน์ น. (2018). เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), 61–74. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797