ตังเดชะหิรัญ ช., & พุ่มอินทร์ ป. (2018). การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 2–15. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868