วิกรวงษ์วนิช ก. (2018). คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 16–24. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902