เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ., & เนตรทิพย์ ว. (2018). ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 25–39. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905