เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. (2018). การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 40–49. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909