ขันธศิริ โ. (2018). งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 62–74. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100