นาควัชระ ป. (2018). การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 75–83. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112