จีนพงษ์ ส. (2018). การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 115–132. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118