ลีระศิริ ส. (2018). ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 84–97. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160