สุวิสุทธิ์ พ. (2018). การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 98–114. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168