มุกดาม่วง อ. (2018). ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 50–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505