รักแผน ต. แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 14–23, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452. Acesso em: 5 jul. 2022.