สุนทรพิพิธ พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 55–64, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761. Acesso em: 3 jul. 2022.