วานิชกรอ.; จันทร์เอียดจ.; จำนงชอบอ.; ชาญวิถีค. การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, v. 22, n. 1, p. 31-44, 29 Jun. 2018.