พันธะพจน์ น. เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 61–74, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797. Acesso em: 1 jul. 2022.