ตังเดชะหิรัญ ช.; พุ่มอินทร์ ป. การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 2–15, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868. Acesso em: 24 may. 2022.