วิกรวงษ์วนิชก. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, v. 22, n. 2, p. 16-24, 28 Dec. 2018.