วิกรวงษ์วนิช ก. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 16–24, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902. Acesso em: 24 may. 2022.