เฟื่องวุฒิ ณ.; สว่างอารมณ์ โ.; พร้อมสุขกุล พ.; เนตรทิพย์ ว. ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 25–39, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905. Acesso em: 24 may. 2022.