จีนพงษ์ ส. การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 115–132, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118. Acesso em: 25 may. 2022.