ลีระศิริ ส. ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 84–97, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160. Acesso em: 24 may. 2022.