สุวิสุทธิ์ พ. การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 98–114, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168. Acesso em: 24 may. 2022.