มุกดาม่วง อ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 50–61, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505. Acesso em: 25 may. 2022.