รักแผน ตวัน. 2017. “แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 21 (2):14-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452.