วานิชกรอรัญ, จันทร์เอียดจุฑาธิปต์, จำนงชอบอังสุมาลิน, and ชาญวิถีคุณัญญา. 2018. “การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (1), 31-44. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782.