พันธะพจน์ นิจจัง. 2018. “เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (1):61-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797.