ตังเดชะหิรัญ ชนิดา, and พุ่มอินทร์ ประพันธ์ศักดิ์. 2018. “การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):2-15. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868.