วิกรวงษ์วนิช กฤษณ์. 2018. “คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):16-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902.