เฟื่องวุฒิ ณภัทร, สว่างอารมณ์ โดม, พร้อมสุขกุล พิมลมาศ, and เนตรทิพย์ วรสรณ์. 2018. “ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):25-39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905.