เกษมสถิตย์วงศ์ ธรณ์ธันย์. 2018. “การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):40-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909.