ขันธศิริ โกวิทย์. 2018. “งานสร้างสรรค์บทเพลง ‘เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค’”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):62-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100.