นาควัชระ ปริญญา. 2018. “การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):75-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112.