จีนพงษ์ สุรีรัตน์. 2018. “การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):115-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118.