ลีระศิริ สมพงษ์. 2018. “ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):84-97. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160.