สุวิสุทธิ์ พนมศักดิ์. 2018. “การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):98-114. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168.