มุกดาม่วง อมรมาศ. 2018. “ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University 22 (2):50-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505.