รักแผน ต. (2017) “แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), pp. 14–23. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/206452 (Accessed: 5 July 2022).