สุนทรพิพิธ พ. (2017) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), pp. 55–64. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208761 (Accessed: 1 July 2022).