วานิชกรอ., จันทร์เอียดจ., จำนงชอบอ. and ชาญวิถีค. (2018) “การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), pp. 31-44. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208782 (Accessed: 6July2020).