พันธะพจน์ น. (2018) “เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(1), pp. 61–74. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208797 (Accessed: 1 July 2022).