ตังเดชะหิรัญ ช. and พุ่มอินทร์ ป. (2018) “การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์”, Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), pp. 2–15. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208868 (Accessed: 25 May 2022).